GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH Tam Minh được thành lập ngày 17/03/2003

Năm 2004 Tam Minh chính thức là Nhà Phân Phối của XNLD Castrol Việt Nam Ltd đối với các sản phẩm dầu nhờn Công nghiệp tại địa bàn các tỉnh phía Bắc

Năm 2006 Tam Minh trở thành Nhà Phân Phối của XNLD Castrol Việt Nam Ltd đối với các sản phẩm dầu nhờn xe hơi , xe thương mại tại địa bàn Hà Nội

Năm 2008 Công ty Castrol BP Petco Ltd được thành lập trên cơ sở sát nhập giữa Công ty Castrol BP Petco và Castrol Việt Nam Ltd , Tam Minh cũng chính thức là Nhà Phân Phối của Công ty Castrol BP Petco từ năm 2008 đối với các sản phẩm dầu nhờn phục vụ cho Công nghiệp , Xe hơi và Xe thương mại